Kurze Stücke | Short pieces

  • Hölleneingang a, b, c bis z (radio edit) | CD Compilation Grenzen (Edition DEGEM, 2015) | shop
  • Outer Shell | CD compilation wandlungen unplump (Edition DEGEM, 2014) | shop
  • Florange | 2013
  • intra muros (remix_2013) | 2013
  • Sphaira 01 (remix_2012) | 2012
  • Da Capo | CD compilation Replace (Edition DEGEM, 2011) | shop
  • Ewige Teufe | 2011
  • Kompott | 2006© Denise Ritter